KARTA MODERACJI STRONY INTERNETOWEJ

Img_KARTA MODERACJI STRONY INTERNETOWEJ

ZASADY MODERACJI

Strefa komentarzy jest monitorowana przez moderatora, który czyta wszystkie Osobiste treści po ich publikacji (moderacja postów). Moderator upewnia się, czy Osobiste treści mają związek z tematyką strefy „Opowieści o wrażliwej skórze”, i czy takie Osobiste treści odpowiadają obowiązującym przepisom i standardom oraz wnoszą konstruktywny wkład do dyskusji.
La Roche-Posay zastrzega sobie prawo do usuwania takich Osobistych treści, jeżeli nie są one zgodne z Kartą Moderacji i/lub Warunkami Użytkowania strony, a w szczególności w przypadku, gdy Osobiste treści:
(i) są komentarzami niepotrzebnymi, wulgarnymi, skrajnymi, skandalicznymi, oszczerczymi, brutalnymi lub rasistowskimi, komentarzami, które są całkowicie nieuzasadnione lub które mają na celu uzurpowanie tożsamości osób trzecich oraz, bardziej ogólnie, wszelkie Osobiste treści naruszające prawa danej osoby, albo powodują ryzyko naruszenia takich praw,
(ii) występują w charakterze reklamy lub materiałów promocyjnych, są sprzeczne z porządkiem publicznym, lub przyjętymi normami moralnymi, lub są rewizjonistyczne,
(iii) służą rozwojowi osobistemu oraz gdy niezależnie od swojej formy naruszają one prawa autorskie lub prawa pokrewne, prawa dotyczące baz danych, prawa do znaków towarowych, prawa do wizerunku, prawa związane z naruszeniem prywatności, lub które naruszają inne obowiązujące akty prawne, lub przepisy wykonawcze,
(iv) wykorzystują niepubliczne numery telefonu i/lub adresy e-mail bez uprzedniej zgody zainteresowanych osób.Autorzy/Autorki zostaną poinformowani o usuniętych Osobistych treściach za pomocą e-maila.
Osobiste treści zamieszczone na tej stronie w strefie dyskusyjnej lub w wydzielonych sekcjach (takich jak górna sekcja opinii na mini stronie) muszą być wyraźnie związane ze wskazanymi tematami w strefie „Opowieści o wrażliwej skórze” (na przykład: piękno, odżywianie, skóra, psychologia, życie społeczne) i nie mogą oczywiście szokować ani obrażać innych osób, które będą je przeglądać.
Użytkowników i użytkowniczki zachęcamy również do sygnalizowania jakichkolwiek Osobistych treści, które nie są zgodne z niniejszą Kartą Moderacji lub są dla Państwa szokujące za pomocą przycisku „Zgłoś treść”, lub pisząc na adres: [email protected]

PRAWA I OBOWIĄZKI AUTORÓW TREŚCI

a. Autorzy/Autorki treści w strefie „Opowieści o wrażliwej skórze”.
Autorzy/Autorki oferujący/e swoje Osobiste treści zachowują prawa własności intelektualnej do takich Osobistych treści w zakresie swojego wkładu. Osobiste treści umieszczone w strefie „Opowieści o wrażliwej skórze” są publikowane na wyłączną odpowiedzialność Autora/Autorki. Prawa do dostarczonych treści są przyznawane Marce przez Autora/Autorkę zgodnie z Warunkami Użytkowania strony.
PRZESYŁAJĄC UTWÓR W RAMACH TEJ APLIKACJI, AUTOMATYCZNIE PRZYZNAJĄ NAM PAŃSTWO NIEODPŁATNĄ, BEZTERMINOWĄ, NIEODWOŁALNĄ, NIEWYŁĄCZNĄ, OGÓLNOŚWIATOWĄ LICENCJĘ NA UŻYWANIE, KOPIOWANIE, MODYFIKOWANIE, DOSTOSOWYWANIE, EDYCJĘ, DYSTRYBUCJĘ, TŁUMACZENIE TAKIEGO UTWORU, TWORZENIE NA JEGO PODSTAWIE DZIEŁ POCHODNYCH, WŁĄCZANIE GO DO INNYCH PRAC, DYSTRYBUOWANIE I WYKORZYSTYWANIE W INNY SPOSÓB TAKIEGO UTWORU (W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI) WE WSZYSTKICH MEDIACH (W TYM MIĘDZY INNYMI NA NINIEJSZEJ STRONIE) NA WSZELKICH POLACH EKSPLOATACJI, W TYM NA POLACH EKSPLOATACJI WSKAZANYCH W ART. 50 USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH.
PUBLIKACJA UTWORÓW PRZEZ PAŃSTWA NA TEJ STRONIE JEST WYŁĄCZNIE PAŃSTWA WYBOREM. PONOSZĄ PAŃSTWO WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE ROSZCZENIA OSÓB TRZECICH DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA PRZEZ NAS UTWORU ZGODNIE Z NINIEJSZĄ KARTĄ MODERACJI I WARUNKAMI UŻYTKOWANIA NINIEJSZEJ STRONY WYNIKŁE Z PRZYCZYN LEŻĄCYCH PO PAŃSTWA STRONIE.
Ogólnie rzecz biorąc, Autorzy/Autorki nie mogą publikować żadnych Osobistych treści, które mogą być szkodliwe, zastraszające, nielegalne, mogą naruszać prawa do prywatności lub prawa własności intelektualnej, są bulwersujące dla wrażliwości osób młodych, szkalujące, niedozwolone, obraźliwe, szkodliwe, złośliwe, podżegające do przemocy, nienawiści rasowej, religijnej lub etnicznej, są wulgarne, obsceniczne, naruszają prywatność lub naruszają prawa do wizerunku; umożliwiają ustalenie tożsamości danej osoby, w szczególności poprzez wskazanie jej adresu lub numeru telefonu oraz treści, które naruszają prawa właścicieli znaków towarowych, tekstów, fotografii, obrazów, filmów itp.
Ponadto Autorzy/Autorki nie mogą wykorzystywać strefy „Opowieści o wrażliwej skórze” do zastraszania lub nękania innych, w celach innych niż te określone w niniejszym dokumencie, w szczególności poprzez wykorzystanie tej strefy w celu nawiązywania kontaktów, lub do celów reklamowych, lub promocyjnych. Chcielibyśmy podkreślić, że Autorzy/Autorki treści muszą posiadać wszystkie prawa i/lub upoważnienia w odniesieniu do odpowiednich treści, które chcą opublikować w niniejszej strefie.
Autorzy/Autorki treści są zobowiązani/e do przestrzegania standardów uprzejmości niezbędnych do prowadzenia dyskusji w tej strefie, aby były one przeprowadzone w atmosferze wzajemnego szacunku.
b. Komunikacja treści w serwisach społecznościowych
Autorzy/Autorki treści wyraźnie mają i przyznają La Roche-Posay prawo do używania Treści Użytkownika/Użytkowniczki na stronach internetowych La Roche-Posay, ale także na stronach internetowych osób trzecich, takich jak YouTube oraz w szczególności w tzw. serwisach społecznościowych, takich jak Twitter czy Facebook.
Autorzy/Autorki przyjmują do wiadomości i akceptują fakt, że korzystanie z tych serwisów społecznościowych jest regulowane wyłącznie postanowieniami i warunkami określonymi przez te serwisy społecznościowe. W konsekwencji Autorzy/Autorki treści przyjmują do wiadomości i akceptują fakt, że te warunki są wiążące dla nas (zarówno dla Autorów/Autorek treści, jak i dla La Roche-Posay) w zakresie naszego wykorzystania tych treści. Dlatego marka La Roche-Posay nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za dowolne wykorzystanie tych treści przez nas (zarówno przez Autorów/Autorki treści, jak i La Roche-Posay) lub przez osobę trzecią, zgodnie z warunkami określonymi przez serwis społecznościowy, a zwłaszcza jeśli chodzi o zakres praw, czas obowiązywania praw i usunięcie Treści Użytkownika/Użytkowniczki.
Autorzy/Autorki treści ponoszą wyłączną odpowiedzialność za jakichkolwiek roszczenia osób trzecich związanych z korzystaniem z Treści zgodnie z warunkami określonymi przez serwisy społecznościowe.
Bez uszczerbku dla powyższego, Autorzy/Autorki treści gwarantują, że uzyskali/ły wszystkie niezbędne zezwolenia od wszystkich posiadaczy praw do Treści Użytkownika/Użytkowniczki odnoszące się do takiego wykorzystania w serwisie społecznościowym.
I wreszcie Autorzy/Autorki treści przyjmują do wiadomości i akceptują fakt (oraz potwierdzają, że poinformowali/ły o planowanym wykorzystaniu materiałów wszystkich posiadaczy praw do nich oraz uzyskali ich zgody), że Treści te mogą być przedmiotem komunikacji „wirusowej” na stronach internetowych osób trzecich.

ZALECENIA

Zaleca się, aby w Osobistych treściach nie zawierać żadnych danych osobowych (numer telefonu, adres e-mail, itp.) w celu uniknięcia szkodliwego wykorzystania tych danych przez osoby trzecie. Należy sprawdzić błędy ortograficzne i w miarę możliwości unikać skróconych form wyrazów, takich jak te stosowane w wiadomościach tekstowych, które nie każdy może zrozumieć.

Context

a. Lista wiadomości
Przypominamy uczestnikom/uczestniczkom, że każdy film, zdjęcie  lub komentarz opublikowany w tej strefie może zostać wymieniony w wyszukiwarce i dlatego mogą go zobaczyć osoby poza tą strefą.
b. Przechowywanie i korzystanie z zapisanych Osobistych treści
Ta strefa rejestruje i przechowuje wszystkie dane, pozwalając Autorom/Autorkom Osobistych treści na identyfikację i rejestruje opublikowane Osobiste treści w prywatnym archiwum. Informacje te zostaną ujawnione jedynie odpowiednim organom na oficjalny wniosek. Zawartość Osobistych treści może być również przekazywana w drodze wyjątku i przy zachowaniu anonimowości jednostkom naukowym i uniwersyteckim jednostkom badawczym.

PRAWA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW

Wszyscy czytelnicy Osobistych treści muszą przestrzegać praw własności intelektualnej autorów. W szczególności nie wolno kopiować ani rozpowszechniać Osobistych treści opublikowanych na tej stronie na innych stronach z komentarzami lub na innych nośnikach (w szczególności blogach i w serwisach społecznościowych) bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody ich autorów. Jednak czytelnicy mogą kopiować zawartość Osobistych treści do prywatnych konsultacji lub kopiować i rozpowszechniać ich krótkie fragmenty w celach informacyjnych, lub do badań, powołując się na nazwę tej strefy oraz nazwę użytkownika/użytkowniczki, który/a dodał/a Osobiste treści (prawdziwe nazwisko lub pseudonim).

Wybrane dla Ciebie

Zobacz wszystkie artykuły