Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Img_Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Postanowienia ogólne

1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r. ze zm.) przez L’Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-230), przy ulicy Daniszewskiej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000063684, kapitał zakładowy: 1.886.500,00 zł., NIP 524-030-33-75 („Usługodawca”).

2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną („Usługi”), zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego wobec osób korzystających z Usług („Użytkownicy”, a każdy z osobna „Użytkownik”).

3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem za  pośrednictwem strony internetowej http://www.laroche-posay.pl/ („Portal”).

4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na Portalu w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Każdy może zapoznać się z Regulaminem.

5. Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz składa oświadczenie dotyczące znajomości treści Regulaminu.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

7. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane na Portalu stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy  lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z udostępnionych informacji, danych i materiałów w żadnym innym celu niż tylko zapoznanie się z ich treścią.

Rodzaje Usług

8. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:

a. udostępnianie informacji o produktach prezentowanych przez Usługodawcę na Portalu;

b. przesyłanie informacji handlowej w szczególności dotyczącej oferty produktów i świadczonych usług w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej („Newsletter”);

c. bieżące prowadzenie i możliwość założenia przez nowych Użytkowników spersonalizowanych kont na Portalu („Spersonalizowane Konto”);

d. prowadzenie w ramach Portalu akcji marketingowych, w tym programów lojalnościowych,  konkursów i akcji promocyjnych szczegółowo określonych w odrębnych regulaminach.

Zawarcie i rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług

9.  Użytkownik może korzystać z Usług, o których mowa w pkt. 8 Regulaminu, dostępnych poprzez Portal, z zastrzeżeniem spełnienia wymagań technicznych określonych w pkt. 10 Regulaminu.

10.  W celu korzystania z Usług Użytkownik winien posiadać komputer wraz z dostępem do sieci internet, właściwe oprogramowanie, w tym właściwą przeglądarkę. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług w zakresie oprogramowania obejmują: posiadanie przeglądarki internetowej (np.: Internet Explorer w wersji 9.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 44 lub wyższej, Safari S9 lub wyższej) oraz udostępnienie w przeglądarce obsługi JavaScript oraz Cookies. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany ww. wymagań technicznych. W szczególności w miejsce dotychczasowego oprogramowania mogą wejść jego wyższe lub zaktualizowane wersje. Zmiana w zakresie ww. wymogów nie jest traktowana jak zmiana Regulaminu.

11.  W celu skorzystania z Usługi „Spersonalizowane konto” konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu przez Użytkownika poprzez zaznaczenie pola check box przy komunikatacie: „Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną i go akceptuję", oraz wprowadzenie do formularza danych Użytkownika niezbędnych do świadczenia danej Usługi. Następnie należy wysłać formularz poprzez klikniecie odpowiedniego przycisku na stronie. W celu aktywowania Usługi należy aktywować link zawarty w wiadomości wysyłanej automatycznie na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.  

W celu skorzystania z Usługi „Newsletter” konieczne jest  zaakceptowanie  Regulaminu przez Użytkownika poprzez zaznaczenie pola check boxów przy komunikatach: „Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną i go akceptuję",  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych L`Oreal Polska Sp. z o.o.”, „Wyrażam zgodę na przesyłanie na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej informacji handlowej kierowanej do mnie przez L`Oreal Polska Sp. z o. o.” oraz wprowadzenie do formularza adresu e-mail. Następnie należy wysłać formularz poprzez klikniecie odpowiedniego przycisku na stronie. W celu aktywowania Usługi należy aktywować link zawarty w wiadomości wysyłanej automatycznie na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.  

12.  Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą wykonania czynności, o których mowa w pkt. 11 Regulaminu.

13.  Usługi są bezpłatne i dostępne dla każdego Użytkownika Portalu, po aktywacji danej Usługi, zgodnie z pkt. 11 Regulaminu.

14.  Użytkownik może w każdej chwili, bez podawania przyczyn,  zrezygnować z Usługi, z której korzystanie wymaga od niego udostępnienia swoich danych  (w tym danych osobowych), poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected] z prośbą o zaprzestanie świadczenia usługi. Rezygnacja z usługi Newslettera następuje zgodnie z pkt. 27-28 Regulaminu.

15.  Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną w sytuacji, gdy:

a. Użytkownik naruszył istotne postanowienie Regulaminu,

b. Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że działanie Użytkownika jest sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy,

c. treści zamieszczone przez Użytkownika na Portalu są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa,

d. Usługi są wykorzystywane przez Użytkownika niezgodnie z ich przeznaczeniem.

16.  Usługodawca może odmówić Użytkownikowi świadczenia Usług, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz w innych wypadkach wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

Prawa własności intelektualnej do Opinii

17. Użytkownik w przypadku rejestracji na Portalu,  udziela nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych Usługodawcy licencji niewyłącznej na korzystanie z treści przesłanych zgłoszeń. Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do korzystania z przesłanych Opinii  na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Opinii – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Opinie utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania Opinii w sposób inny niż określony w ppkt 2) powyżej – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet) oraz zezwalanie na to osobom trzecim.  

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych zgłoszeń przez uczestników Opinii dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, jak również na potrzeby prowadzenia Opinii, na wszelkiego rodzaju nośnikach w szczególności na publikację Opinii, jak również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych i zgadza się na publikację, jak również do dokonania zmian, modyfikacji, w tym skrótów i korzystania z tak zmienionych odpowiedzi w zakresie wskazanym powyżej. Użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za wykorzystanie treści przesłanego zgłoszenia. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcy z treści przesłanego zgłoszenia w ww. zakresie.

Dane osobowe

18. Administratorem danych udostępnionych przez Użytkowników przetwarzanych na Portalu jest L’Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-230) przy ul. Daniszewskiej 4. Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim, w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi.  

19. Administrator danych  przetwarza udostępnione przez Użytkowników na Portalu dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922)

20. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu świadczenia Usług, w celach reklamacyjnych, a także po wyrażeniu zgody w celach marketingowych administratora danych jak i podmiotów współpracujących. W celu  świadczenia usług dane podawane są dobrowolnie, choć ich podanie warunkuje możliwość korzystania z nich. Użytkownikom przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

21. Użytkownik może wyrazić zgody na: przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych administratora danych,  na przetwarzanie danych  w celach marketingowych podmiotów współpracujących z administratorem danych oraz na otrzymywanie poprzez udostępniony adres poczty elektronicznej informacji handlowych pochodzących od administratora danych.

22. Usługodawca może udostępnić dane Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Newsletter

23. Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Usługodawcy. Elementy graficzne i treści Newslettera stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej.

24. W celu aktywacji usługi Newslettera należy konieczne jest  zaakceptowanie  Regulaminu przez Użytkownika poprzez zaznaczenie pola check boxów przy komunikatach: „Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną i go akceptuję", „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych L`Oreal Polska Sp. z o.o.” „Wyrażam zgodę na przesyłanie na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej informacji handlowej kierowanej do mnie przez L`Oreal Polska Sp. z o. o.”,  oraz wprowadzenie do formularza adresu e-mail. Następnie należy wysłać formularz poprzez klikniecie odpowiedniego przycisku na stronie. W celu aktywowania Usługi należy aktywować link zawarty w wiadomości wysyłanej automatycznie na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

25. Z chwilą aktywowania linku zawartego w wiadomości, o której mowa w pkt. 23  Regulaminu, pomiędzy Użytkownikiem i Usługodawcą zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi Newslettera na czas nieokreślony.

26. Udostępniony adres poczty elektronicznej Użytkownika przetwarzany będzie przez Usługodawcę w celach otrzymywania przez Użytkownika Newslettera, natomiast po wyrażeniu odrębnych zgód w celu otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy oraz w celach marketingowych.

27. Użytkownik może w każdym momencie rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez jej dezaktywację, zgodnie z pkt. 29 Regulaminu.

28. W celu dezaktywacji usługi Newslettera należy wysłać wiadomość e-mail na adres
[email protected] z prośbą o zaprzestanie świadczenia usługi.

29. Usługodawca potwierdza rozwiązanie umowy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newslettera Usługodawca zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newslettera.

30. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi Newslettera.

Postępowanie reklamacyjne

31. Reklamacje w sprawach dotyczących Usług należy składać pisemnie na adres: L’Oréal POLSKA Sp. z o.o., ul. Daniszewska 4, 03-230 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja”.

32. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Użytkownika, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację.

33. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. O decyzji w przedmiocie reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.

Postanowienia końcowe

34. Wszelkie uwagi dotyczące Portalu należy kierować na adres poczty elektronicznej
[email protected]

35. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

Wybrane dla Ciebie

Zobacz wszystkie artykuły