Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

 

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną z dnia 23.05.2024 r.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r. ze zm.) przez L’ORÉAL Polska Sp. z o.o. ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000063684, kapitał zakładowy: 1.886.500,00 zł., NIP 524-030-33-75 („Usługodawca”).

2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną („Usługi”), zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego wobec osób korzystających z Usług („Użytkownicy”, a każdy z osobna „Użytkownik”).

3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem strony internetowej http://www.laroche-posay.pl („Portal”).

4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na Portalu w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Każdy może zapoznać się z Regulaminem.

5. Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz składa oświadczenie dotyczące znajomości treści Regulaminu.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

7. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane na Portalu stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z udostępnionych informacji, danych i materiałów w żadnym innym celu niż tylko zapoznanie się z ich treścią.

 

RODZAJE USŁUG

8. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi: 

a. udostępnianie informacji o produktach prezentowanych przez Usługodawcę na Portalu;
b. przesyłanie informacji handlowej w szczególności dotyczącej oferty produktów i świadczonych usług w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej („Newsletter”);
c. bieżące prowadzenie i możliwość założenia przez nowych Użytkowników spersonalizowanych kont na Portalu;
d. prowadzenie w ramach Portalu akcji marketingowych, w tym programów lojalnościowych, konkursów i akcji promocyjnych szczegółowo określonych w odrębnych regulaminach;
e. dodawanie opinii produktów na Portalu;
f. wykonywanie analiz na Portalu, w tym poprzez aplikację Spotscan+;

 

ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

9. Użytkownik może korzystać z Usług, o których mowa w pkt. 8 Regulaminu, dostępnych poprzez Portal, z zastrzeżeniem spełnienia wymagań technicznych określonych w pkt. 10 Regulaminu, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.

10. W celu korzystania z Usługi Użytkownik winien posiadać komputer wraz z dostępem do sieci Internet, właściwe oprogramowanie, w tym właściwą przeglądarkę. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług w zakresie oprogramowania obejmują: 

a. posiadanie przeglądarki internetowej (np.: Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej) oraz
b. udostępnienie w przeglądarce obsługi JavaScript oraz Cookies.  W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany ww. wymagań technicznych. W szczególności w miejsce dotychczasowego oprogramowania mogą wejść jego wyższe lub zaktualizowane wersje. Zmiana w zakresie ww. wymogów nie jest traktowana jak zmiana Regulaminu.

11. W celu skorzystania z Usług, o których mowa w pkt. 8 lit. b), c), d), f) Regulaminu konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu przez Użytkownika poprzez zaznaczenie pola check box przy komunikacie „Akceptuję Regulamin Newslettera”, „Akceptuję regulamin programu” lub ”Akceptuję Regulamin Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną” oraz wprowadzenie do formularza danych Użytkownika niezbędnych do świadczenia danej Usługi. W celu aktywowania Usługi należy aktywować link zawarty w wiadomości wysyłanej automatycznie na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. 

12. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą wykonania czynności, o których mowa w pkt. 11 Regulaminu.

13. Usługi są bezpłatne i dostępne dla każdego Użytkownika Portalu, po aktywacji danej Usługi, zgodnie z pkt. 11 Regulaminu. 

14. Użytkownik może w każdej chwili, bez podawania przyczyn, zrezygnować z Usługi, z której korzystanie wymaga od niego udostępnienia swoich danych (w tym danych osobowych), poprzez aktywację adresu internetowego służącego do wyrejestrowania się z tej Usługi. 

15. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną w sytuacji, gdy:

a. Użytkownik naruszył istotne postanowienie Regulaminu,
b. Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że działanie Użytkownika jest sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
c. treści zamieszczone przez Użytkownika na Portalu są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa,
d. Usługi są wykorzystywane przez Użytkownika niezgodnie z ich przeznaczeniem.

16. Usługodawca może odmówić Użytkownikowi świadczenia Usług, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz w innych wypadkach wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

17. Reklamacje w sprawach dotyczących Usług należy składać pisemnie, listem poleconym na adres L’ORÉAL Polska Sp. z o.o. ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, z dopiskiem ‘’La RochePosay’’ lub drogą elektroniczną na adres porada.lrp@loreal.com.

18. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Użytkownika, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację.

19. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. O decyzji w przedmiocie reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

20. Z zastrzeżeniem odmiennego oświadczenia Usługodawcy na Stronie, prezentowane na Stronie produkty lub usługi nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 roku, Nr 16, poz. 93 ze zm.), a właściwości, specyfikacje produktów, usług zostały podane w celu informacyjnym.

21. L’Oreal nie ponosi odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej ani administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Strony w sposób sprzeczny z postanowieniami Zasad, z naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich.

22. Strona i jej zawartość są dostarczane "jako takie" ("as is"). L’Oreal nie udziela gwarancji, że korzystanie ze Strony przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i dokładności, aktualności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez L’Oreal. L’Oreal nie udziela również gwarancji, że Strona i serwer, na którym się znajduje Strona są kompatybilne ze sprzętem używanym przez Użytkowników, ani, że Strona nie będzie zawierać wirusów, „robaków”, „koni trojańskich” i nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, jakie mogą odnieść Użytkownicy w związku z tymi niebezpiecznymi elementami.

23. L’Oreal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym szkody rzeczywiste (damnum emergens) lub utracone korzyści (lucrum cessans), poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Strony, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędami lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet lub awariami sprzętu lub oprogramowania Użytkowników.

24. L’Oreal nie ponosi wobec Użytkownika ani osób trzecich odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Strony, w szczególności podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie pielęgnacji lub ochrony zdrowia.

25. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczenie lub przesłanie jakichkolwiek materiałów na Stronę. Użytkownik gwarantuje, że jakiekolwiek informacje, które zamieszcza, przesyła na Stronę są zupełne, nie wprowadzają w błąd i są zamieszczane, przesyłane w dobrej wierze oraz, że Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania i przesyłania takich materiałów. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić L’Oreal z odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów prawa lub praw osób trzecich wynikających z korzystania przez Użytkownika ze Strony lub z zamieszczenia przez Użytkownika materiałów na Stronie. L’Oréal nie odpowiada za treść komentarzy (w tym opinii, recenzji) pozostawianych przez Użytkowników na Stronie.

26. Strony internetowe, do których odnośniki znajdują się w Stronie, podane są jedynie w celach informacyjnych.

 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

27. Strona, w szczególności tekst, treść, oprogramowanie, filmy wideo, muzyka, dźwięk, grafika, zdjęcia, ilustracje, szata graficzna, układ i wybór prezentowanych na Stronie treści, nazwy, loga, znaki towarowe, znaki usługowe i inne materiały (łącznie zwane „Zawartością”) stanowią samoistny przedmiot ochrony prawa, w szczególności na podstawie przepisów prawa autorskiego i praw pokrewnych, oraz przepisów prawa własności przemysłowej. Prezentowana i udostępniana Zawartość obejmuje zarówno materiały do których prawa posiada L’Oreal jak i materiały do których prawa przysługują osobom trzecim.

28. Jakiekolwiek znaki towarowe, znaki usługowe, logo, nazwy handlowe, zarejestrowane lub nie, przysługują L’Oreal lub innym uprawnionym podmiotom, gdy tak wskazano. Nie zezwala się na rozpowszechnianie lub korzystanie z nich, w tym reprodukcję, wgrywanie lub inny sposób używania, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody podmiotu uprawnionego.

29. Użytkownicy są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych na Stronie Zawartości w zakresie dozwolonego użytku osobistego zgodnie z właściwymi przepisami prawa o własności intelektualnej. Poprzez korzystanie z Zawartości Strony, Użytkownik nie nabywa do niej praw ani licencji.

30. Jakiekolwiek wykorzystanie którejkolwiek z części Zawartości Strony lub zamieszczenie na innej stronie odnośnika do Strony wymaga uzyskania pisemnego zezwolenia L’Oreal. W celu uzyskania informacji co do możliwości uzyskania takiego zezwolenia należy skontaktować się z L’Oreal pod adresem do korespondencji lub adresem e-mail wskazanym na końcu Regulaminu. 

31. W przypadku posiadania przez Użytkownika informacji na temat nieupoważnionego dostępu do Strony lub korzystania z niej w sposób sprzeczny z niniejszymi Zasadami i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub posiadania informacji na temat roszczeń osób trzecich w tym zakresie, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o takim zdarzeniu L’Oreal pod adresem do korespondencji lub adresem e-mail wskazanym na końcu Regulaminu.

32. Jakiekolwiek materiały z Zawartości ze Strony nie mogą być kopiowane, publikowane, wyświetlane, przesyłane, prezentowane, rozpowszechniane, modyfikowane, załadowywane w celu tworzenia prac pochodnych, rekompilowania, dekompilowania, nie mogą podlegać dezasemblacji, odtwarzaniu kodu źródłowego wykorzystywane w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie bez uzyskania pisemnej zgody uprawnionego z tytułu praw własności intelektualnej za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku i z zachowaniem wszelkich wymaganych prawem informacji o zastrzeżeniu wszelkich praw autorskich i źródle materiałów.

33. Z zastrzeżeniem odmiennego postanowienia na Stronie, L’Oreal zezwala na pobieranie materiałów z Zawartości wyłącznie jeśli: 

a) wydrukowana zostanie nie więcej niż jedna kopia pobranych materiałów i nie będą wykonywane dalsze kopie tego wydruku; 
b) użytkowanie pobranych materiałów i/lub ich wydruku ma wyłącznie charakter osobisty, niekomercyjny; oraz 
c) na pobranych i/lub wydrukowanych materiałach zachowane zostaną wszystkie informacje o prawach autorskich, których będą Użytkownicy zobowiązani przestrzegać. 

34. Modyfikacja materiałów z Zawartości lub używanie tych materiałów dla jakichkolwiek innych celów stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych przysługujących L’Oreal lub innym podmiotom. Ponadto zakazuje się sprzedaży, oferowania sprzedaży lub rozpowszechniania w każdy inny sposób (w tym poprzez telewizję, prasę, radio lub sieć komputerową) Zawartości Strony lub którejkolwiek z jej części. Zakazuje się udostępniania którejkolwiek części Strony jako części innej witryny, poprzez ramkowanie (framing) lub w inny sposób. Strona i informacje w niej zawarte nie mogą być wykorzystywane do tworzenia żadnych baz danych, przechowywane (w całości lub części) w bazach danych dostępnych dla Użytkowników lub osoby trzeciej, ani używane do rozpowszechniania witryn z bazami danych zawierającymi całą Stronę lub jej część.

35. Udostępniając własne treści na Stronie Użytkowników wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a L’Oreal udzielają prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów.

36. Bez zgody L’Oreal, poza określonym powyżej dopuszczalnym zakresem, zabronione jest jakiekolwiek komercyjne lub publiczne wykorzystywanie materiałów.

 

DANE OSOBOWE

37. Administratorem danych osobowych Użytkowników i jednocześnie podmiotem zbierającym dane osobowe jest Usługodawca - L’ORÉAL Polska Sp. z o.o. ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa.

38. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem email personal-da@loreal.com.

39. W związku ze świadczeniem Usług Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi.

40. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu świadczeniu Usług wskazanych w niniejszym Regulaminie, art. 6 ust. 1 lit. b (wykonanie umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem), w celu spełnienia obowiązków prawnych, art. 6 ust. 1 lit. c  (spełnienie obowiązku prawnego np. obowiązku przechowywania dokumentacji podatkowej)
w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda Użytkownika np. na wysyłkę Newslettera) oraz art. 6 ust. 1 lit. f (uzasadniony interes administratora, przy czym za uzasadniony interes uznaje się obronę przed roszczeniami), marketing bezpośredni lub możliwość udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO).

41. Usługodawca oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzanie przez Usługodawcę przez czas świadczenia Usług w oparciu o Regulamin, do czasu rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
przez okres wymagany przepisami prawa lub do momentu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika.

42. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych w systemie informatycznym Użytkownika oraz w systemie informatycznym Usługodawcy w części zarządzanej przez Użytkownika.

43. Treści umieszczane przez Użytkownika, w związku z korzystaniem z Usług nie są przez Usługodawcę monitorowane. Ze względu na charakter Usług oraz zgodnie z przepisami UŚUDE, Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywyanych lub udostępnianych przez Użytkownika danych.

44. Usługodawcę gwarantuje, że przekazane dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że: a. obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw Spółki lub rozstrzyganiu sporów; lub b. użytkownik wyraził zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim.

45. Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.

46. Wyrażona przez Użytkownika zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy kierować na adres mailowy personal-da@loreal.com.

47. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie  danych  osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy RODO.

48. Dane Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

49. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości świadczenie Usług przez Usługodawcę.

50. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych przez Usługodawcę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. 

51. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem nowych technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Stosowane środki organizacyjne zapewniają, że w strukturze Spółki dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione przez Spółkę. 

52. Usługodawcę regularnie kontroluje zgodność swoich działań z właściwymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności. Usługodawcę współpracuje z instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za kontrolę gromadzenia i przetwarzania danych osobowych i każdorazowo wdraża ich ewentualne zalecenia.

53. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znajduje się w Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

 

APLIKACJA SPOTSCAN+

54. W ramach usług świadczonych na Portalu, dostępna jest aplikacja Spotscan+ („Spotscan+” lub „Aplikacja”). Korzystanie z Aplikacji jest dobrowolne oraz bezpłatne.

 

55. Użytkownikiem Aplikacji może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia warunki określone w Regulaminie oraz chce dobrowolnie skorzystać z Aplikacji, w celu dokonania analizy skóry twarzy.

 

56. Aplikacja działa jako aplikacja przeglądarkowa na urządzenia mobilne. W celu skorzystania z Aplikacji, Użytkownik musi użyć urządzenia mobilnego (np. smartfon lub tablet) z przeglądarką internetową i dostępem do Internetu, wyposażonego w aparat przedni umożliwiający zrobienie zdjęcia twarzy (tzw. „selfie”), potrafiący wykonać zdjęcie o jakości umożliwiającej wykonanie przez aplikację analizy potrzeb pielęgnacyjnych swojej twarzy (alternatywnie Użytkownik może wgrać do Aplikacji zdjęcie swojej twarzy, ze swojej galerii zdjęć. Wówczas nie jest wymagane robienie „selfie”). W ustawieniach swojego urządzenia Użytkownik musi zgodzić się na dostęp Aplikacji do aparatu, w celu wykonania „selfie”, a w przypadku chęci przesłania zdjęcia z galerii zdjęć, Aplikacja może poprosić o dostęp do galerii zdjęć, który jest niezbędny, żeby Aplikacja miała do dostęp do zdjęcia twarzy).
Z Aplikacji można skorzystać w następujący sposób:

a) wejście na stronę https://www.laroche-posay.pl/event/effaclar-spotscan-plus w wersji desktopowej – niezbędne jest zeskanowanie kodu QR widocznego na Portalu, a następnie otwarcie linku, który się wyświetli (urządzenie Użytkownika musi być wyposażone w czytnik kodów QR);

b) wejście na stronę https://www.laroche-posay.pl/event/effaclar-spotscan-plus w wersji na urządzenia mobilne – niezbędne jest otwarcie linku do Aplikacji widocznego na Portalu w wersji mobilnej. Po kliknięciu linku Aplikacja uruchomi się automatycznie.

 

57. Aplikacja korzysta z technologii opracowanej przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, pozwalającej automatycznie – na podstawie zdjęcia twarzy Użytkownika („selfie”) – ocenić stan i potrzeby pielęgnacyjne skóry Użytkownika skłonnej do trądziku (usługa analizy potrzeb pielęgnacyjnych twarzy, nazywana dalej „analizą”). Aplikacja analizuje i ocenia obszary wyprysków, zaskórników, przebarwień potrądzikowych, a także przedstawia ogólną ocenę zaawansowania niedoskonałości. Na podstawie wyniku analizy Aplikacja wyświetla również propozycje pielęgnacji twarzy wraz z dopasowaną listą produktów La Roche-Posay.

 

58. Wykonanie analizy wymaga akceptacji Regulaminu, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a następnie postępowania zgodnie z instrukcjami w Aplikacji.

 

59. Aplikacja oraz informacje w niej zwarte mają charakter wyłącznie informacyjny, a analiza oraz jej wyniki mają na celu zachęcenie Użytkownika do dbania o skórę twarzy oraz pomoc w doborze kosmetyków pielęgnacyjnych. W ramach Aplikacji asortyment polecanych kosmetyków może być ograniczony do wybranych produktów marki La Roche-Posay.

 

60. Aplikacja i analiza wykonywana za jej pomocą nie stanowią porady medycznej (w tym dermatologicznej), kosmetycznej ani podobnej porady profesjonalnej i nie mogą zastąpić konsultacji ze specjalistą takim jak lekarz, w tym dermatolog lub kosmetolog. Aplikacja, a także informacje i treści dostarczane przez technologię aplikację, w niej lub za jej pośrednictwem nie mogą być używane w celu diagnostyki, leczenia, łagodzenia lub zapobiegania schorzeniom, jak również nie mogą zastąpić konsultacji lub porady udzielonej przez personel medyczny lub inny personel profesjonalny posiadający odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Aplikacja i analiza nie stanowią narzędzia diagnostycznego. Wyniki analizy podawane przez Aplikację są szacunkowe i powinny być traktowane jako ogólna wskazówka, a nie porada profesjonalna. Jeśli potrzebujesz konsultacji lub porady lekarskiej (w tym dermatologicznej) lub konsultacji, skorzystaj z pomocy uprawnionego specjalisty.

 

61. Usługa analizy jest wykonana z chwilą zaprezentowania wyników Użytkownikowi. Po zamknięciu okna przeglądarki, wyniki analizy zostaną usunięte z pamięci urządzenia, na którym została uruchomiona Aplikacja.

 

62. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz w zakresie prywatności zostały opisane poniżej, w pkt 63-72.

 

63. Administratorem Twoich danych osobowych, przetwarzanych w ramach aplikacji (w tym w związku z korzystaniem z usługi analizy potrzeb pielęgnacyjnych twarzy, a także w związku z proponowaniem Ci produktów na podstawie wyników analizy, jest L’Oréal Polska sp. z o.o. (adres siedziby: ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, e-mail: personal-da@loreal.com).

 

64. W L’Oréal Polska jest wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych – e-mailowo pod adresem: personal-da@loreal lub korespondencyjnie (na adres siedziby L’Oréal Polska, z dopiskiem „IOD”).

 

65. Zakres danych przetwarzanych w Spotscan+: W związku z korzystaniem z Aplikacji, przetwarzamy wyłącznie ograniczony zakres danych na temat Użytkownika, obejmujący: wizerunek, wiek w latach, informacje dotyczące cery (typ cery: tłusta, sucha, normalna albo mieszana; ewentualne problemy dotyczące skóry wrażliwej – takie jak mrowienie, swędzenie, uczucie napięcia) oraz wynik analizy (ocena cery Użytkownika i niektórych jej aspektów). Na podstawie tych danych Spotscan+ zaproponuje Użytkownikowi pielęgnację i produkty z oferty La Roche-Posay, dobrane do wyników analizy. 

 

66. Dane osobowe Użytkownika przetwarzamy w celu przeprowadzenia analizy, przedstawienia jej wyników i zaproponowania dopasowanych produktów marki La Roche-Posay. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a w przypadku szczególnych kategorii danych, takich jak dane dotyczące zdrowia (np. problemy skórne) czy wynikające ze zdjęcia („selfie”) dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne – wyraźna zgoda Użytkownika (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

 

67. Użytkownik dostarcza swoje dane do Aplikacji dobrowolnie. Podanie danych nie jest wymogiem prawnym, ale jest niezbędne do skorzystania z usługi analizy dostępnej dzięki Aplikacji.

 

68. Odbiorcami danych Użytkownika mogą być podwykonawcy L’Oréal Polska

przetwarzający dane na podstawie zawartych z L’Oréal Polska umów powierzenia przetwarzania.

 

69. Dane Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do wykonania analizy. Oznacza to m.in., że wizerunek Użytkownika będzie przetwarzany wyłącznie w czasie rzeczywistym, a po przedstawieniu wyników analizy od razu zostanie usunięty lub nieodwracalnie zanonimizowany. Również wynik analizy Użytkownika, po jej przesłaniu na urządzenie, za pomocą którego wykonywana jest analiza, zostanie usunięty lub nieodwracalnie zanonimizowany.

 

70. Zgodnie z RODO, jako Użytkownik, masz prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu i prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsca na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Należy mieć na uwadze, że dane Użytkownika zostają usunięte lub nieodwracalnie zanonimizowane bezpośrednio po wykonaniu analizy za pomocą Aplikacji. Dlatego w praktyce realizacja praw, o których mowa w niniejszym punkcie, może okazać się niemożliwa, ponieważ dane Użytkownika będą już usunięte lub identyfikacja Użytkownika nie będzie możliwa.

 

71. Użytkownik ma również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa, że jego Twoje dane przetwarzane są niezgodnie z RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

72. Dane Użytkownika będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Wyniki analizy, w tym propozycja pielęgnacji i propozycje produktów La Roche-Posay, zostaną przedstawione Użytkownikowi w wyniku w pełni automatycznego procesu. Jednak w związku z tym nie dochodzi do podjęcia decyzji, która wywołuje wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.

 

ZMIANY REGULAMINU

73. Regulamin może być aktualizowany w celu dostosowania do zmian w prawie lub zmian w oferowanych Usługach. Każdy Użytkownik powinien regularnie sprawdzać warunki Regulaminu. 

74. Zmiany dotyczące nowych funkcji Usług lub zmiany wprowadzone z przyczyn prawnych będą obowiązywać od daty ich ogłoszenia. Pozostałe zmiany w Regulaminie wejdą w życie nie wcześniej niż w ciągu czternastu dni od ich ogłoszenia. 

75. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmodyfikowane Usługi powinien zaprzestać korzystania z tej Usługi.

76. W przypadku jakichkolwiek niezgodności między starymi a nowymi postanowieniami Regulaminu, nowe postanowienia będą miały pierwszeństwo.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

77. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu i/lub Polityki Prywatności stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

78. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.

79. Wszelkie spory wynikające z korzystania ze Strony, w tym ze świadczenia Usług będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny.

80. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres. L’ORÉAL Polska Sp. z o.o. ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, z dopiskiem ‘’La Roche-Posay’’ lub adres e-mail porada.lrp@loreal.com. 

81. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.